Reservierung online

28 Wrz 2023
29 Wrz 2023
schon aus 111 ZŁ/ Übernachtung
Verfügbarkeit prüfen

Parking Regulamin

REGULAMINY KORZYSTANIA Z PARKINGÓW

Niniejsze regulaminy określają zasady korzystania z parkingów w Park Hotelu w Bydgoszczy .

 

REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU ZEWNĘTRZNEGO W PARK HOTELU BYDGOSZCZ

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Parkingu zewnętrznego dalej opisanego, w tym pobierania opłat oraz innych należności z tego tytułu.

§ 1.

Postanowienia Ogólne.

Zasady Korzystania z Parkingu.

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Parking przeznaczony jest dla Gości, Klientów oraz pracowników hotelu.
   W przypadku stwierdzenia korzystania z parkingu przez osoby nieuprawnione, Hotel lub osoba występująca w jego imieniu ma prawo założyć blokadę koła w pojeździe parkującym nieprawnie oraz uzależnić jej zdemontowanie od uiszczenia kary na rzecz Hotelu za nieprawne parkowanie w kwocie 150,00 PLN
  2. HOTEL – Park Hotel Bydgoszcz położony przy ul. Wrocławskiej 3, 85-211 w Bydgoszczy
  3. System LPR – system rozpoznawania tablic rejestracyjnych
  4. Czas Parkowania – okres, na jaki została zawarta Umowa Najmu, jednak nie dłuższy niż 240 godzin, chyba, że został wykupiony abonament miesięczny lub roczny.
  5. Darmowy Czas Postoju – okres do 15 minut od momentu wjazdu na Parking, w którym klienci Hotelu nabywają prawo do nieodpłatnego korzystania z Parkingu.
  6. Kara Umowna – kara nałożona na Najemcę za naruszenia obowiązków określonych w §6 niniejszego Regulaminu.
  7. Szlabany Automatyczne – urządzenia zainstalowane na terenie Parkingu przystosowane do otwierania oraz zamykania wjazdu/wyjazdu na parking z wbudowanym czytnikiem tablic rejestracyjnych.
  8. Pracownik Hotelu – osoba upoważniona do kontroli przestrzegania postanowień Regulaminu oraz wystawienia Wezwań.
  9. Miejsce Parkingowe – wyznaczone poziomymi liniami miejsce postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów na Parkingu.
  10. Najemca – osoba, która wjeżdża pojazdem na teren Parkingu, z zastrzeżeniem, że w stosunku do Najemcy korzystającego z Parkingu na podstawie umowy abonamentowej zawartej z Hotelem, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Najemców mają zastosowanie, w zakresie w jakim umowa abonamentowa nie stanowi inaczej.
  11. Opłata Parkingowa – opłata za najem Miejsca Parkingowego w Czasie Parkowania, uiszczana przez Najemcę odbędzie się w recepcji hotelu.
  12. Parking – teren płatnego, niestrzeżonego parkingu, z wyznaczonymi Miejscami Parkingowymi zlokalizowanego przy  budynku Park Hotelu.
  13. Regulamin – niniejszy regulamin Parkingu.
  14. Umowa Najmu – umowa najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Najemcą a Hotelem zgodnie z § 2 Regulaminu.
  15. Wezwanie – dokument wystawiany i pozostawiany przez Kontrolera pod wycieraczką pojazdu, wzywający Najemcę do uiszczenia Kary Umownej w przypadkach określonych w Regulaminie.
  16. Wezwanie Ponowne – wezwanie do zapłaty Kary Umownej wysłane na adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej Najemcy w przypadku, gdy pomimo wystawienia Wezwania, takie należności nie zostały uiszczone.
  17. Zakaz Parkowania – miejsca na terenie Parkingu, na których parkowanie pojazdów jest niedozwolone, obejmujące: drogi przeznaczone pod ruch kołowy, w tym pobocza, chodniki, tereny zielone, pasy wyznaczające granice Miejsc Parkingowych, Miejsca Parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych lub szczególnych kategorii pojazdów zgodnie ze stosowanym oznakowaniem (w przypadku gdy Najemca nie jest uprawniony do korzystania z tego zarezerwowanego Miejsca Parkingowego) oraz przejścia dla pieszych.

 

§ 2.

Zawarcie Umowy Najmu.

 1. Umowa Najmu zostaje zawarta z Hotelem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie z chwilą wjazdu pojazdu Najemcy na Parking, a okres najmu kończy się z chwilą wyjazdu takiego pojazdu z Parkingu. Wjazd na Parking jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Aby wjechać na Parking należy:
  1. Podjechać pod szlaban kontroli wjazdu i po prawidłowym odczytaniu przez system parkingowy tablic rejestracyjnych pojazdu wjechać na Parking i zająć miejsce w wyznaczonych liniach.
  2. W przypadku Najemców korzystających z Parkingu na podstawie umowy abonamentowej z Hotelem, system rozpoznawania tablic automatycznie podniesie szlaban.
 3. Aby wyjechać z Parkingu należy:
  1. Uiścić Opłatę Parkingową w Recepcji Hotelu, a następnie w ciągu 15 minut podjechać pojazdem do automatu kontroli wyjazdu i wyjechać po prawidłowym odczytaniu przez system parkingowy tablic rejestracyjnych pojazdu.
 4. W przypadku nieodczytania numeru tablicy rejestracyjnej przez system parkingowy, prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją hotelu pod numerem telefonu +48 52 376 36 26.
 5. Podczas wjazdu na i wyjazdu z Parkingu należy poczekać na całkowite otwarcie się szlabanu, a następnie przejechać bez zatrzymywania się przez otwartą barierę. Zbyt wczesny wjazd, zatrzymanie się lub cofnięcie pojazdu w czasie wjazdu lub wyjazdu może spowodować uszkodzenie pojazdu lub urządzeń parkingowych. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu w wyniku niezastosowania się Najemcy do postanowień Regulaminu.
 6. Najemca ma prawo odstąpić od Umowy Najmu poprzez niezwłoczne opuszczenie terenu Parkingu, nie później niż w ciągu 15 minut od chwili wjazdu pojazdu na Parking, czyniąc Umowę Najmu niezawartą.
 7. W przypadku gdy Najemca nie opuści Parkingu w ciągu 15 minut od chwili uiszczenia Opłaty Parkingowej w Recepcji stosownie do postanowień pkt. 3.1 powyżej, Umowa Najmu zostaje ponownie zawarta z chwilą upływu przedmiotowego 15-minutowego okresu, a Najemca zobowiązany jest do uregulowania kolejnej Opłaty Parkingowej zgodnie z obowiązującym na Parkingu cennikiem opłat.
 8. Hotel może podjąć decyzję o okresowym zamknięciu Parkingu, ograniczeniu ilości dostępnych miejsc, zmianie jego przeznaczenia, zmianie cen lub o zmianie jego godzin otwarcia.

 

§ 3.

Obowiązki Najemcy.

Odpowiedzialność za pojazd i szkody.

 1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Najemca zobowiązany jest do uiszczania stosownych opłat i kosztów wskazanych w Regulaminie.
 3. Parking nie jest strzeżony, a Hotel nie sprawuje żadnego dozoru ani pieczy nad pojazdem czy mieniem w nim pozostawionym. W szczególności nie zostaje zawarta umowa przechowania.
 4. Najemca odpowiada za wszelkie szkody związane z pozostawieniem pojazdu na Parkingu lub nieprzestrzeganiem Regulaminu. Najemca niezwłocznie, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu, poinformuje pracownika Park Hotelu w recepcji o wystąpieniu szkody i towarzyszących temu okolicznościach.

§ 4.

Wnoszenie Opłaty Parkingowej.

 1. Opłatę Parkingową wnosi się poprzez zapłatę należnej kwoty w Recepcji zgodnie z obowiązującym na Parkingu cennikiem opłat, podając uprzednio numer rejestracyjny pojazdu w recepcji hotelu. Cennik zawiera ceny brutto, łącznie z obowiązującym podatkiem od towarów i usług w należnej wysokości.
 2. Koszt pozostawienia pojazdu osobowego na parkingu przez 1 godzinę wynosi 3,00 PLN.
 3. W celu otrzymania faktury VAT obejmującej uiszczoną Opłatę Parkingową, konieczne jest poinformowanie recepcji hotelu przed dokonaniem rozliczenia.
 4. Opłaty z tytułu korzystania z Parkingu obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Informacja o obowiązujących stawkach Opłaty Parkingowej oraz o wysokości Kary Umownej umieszczona jest w Recepcji Hotelowej.

§ 5.

Kara Umowna.

 1. Park Hotel może obciążyć Najemcę Karą Umowną w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100), nałożoną w formie Wezwania, płatną przelewem na numer konta na takim Wezwaniu wskazany, gdy Najemca narusza obowiązki wskazane w § 6, za każde takie naruszenie. Park Hotel może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej Kary Umownej.
 2. Pracownik hotelu prowadzi kontrolę przestrzegania postanowień Regulaminu, a także wystawia Wezwania do wniesienia Kary Umownej i umieszcza je na pojeździe, zachowując kopię.

§ 6.

Porządek i bezpieczeństwo na Parkingu.

Na terenie Parkingu zabrania się:

 1. wjazdu i przebywania na terenie Parkingu pojazdów:
 1. przewożących broń palną lub substancje nielegalne, łatwopalne, żrące, wybuchowe, niebezpieczne lub inne o podobnym charakterze, chyba że Najemca przedstawi stosowne zezwolenie wymagane przepisami prawa, a znajdująca się substancja w pojeździe jest należycie zabezpieczona, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
 2. o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony;
 3. z przyczepą;
 4. w stanie technicznym mogącym stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub mienia, w tym w szczególności z nieszczelną instalacją paliwową;
 1. tankowania, konserwacji, naprawy, mycia, odkurzania pojazdów
 2. zanieczyszczania Parkingu, w tym poprzez emisję większej niż dopuszczalna ilość spalin, niszczenie nawierzchni gwałtowną jazdą, lub wyciek płynów eksploatacyjnych;
 3. magazynowanie jakichkolwiek ruchomości, paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników;
 4. holowania pojazdów;
 5. używania ognia;
 6. parkowania pojazdu:
 1. w miejscu objętym Zakazem Parkowania;
 2. poza oznaczonymi Miejscami Parkingowymi;
 3. w sposób umożliwiający innym Najemcom swobodny dostęp do innych Miejsc Parkingowych oraz zaparkowanych pojazdów;
 4. z włączonym silnikiem;
 1. poruszania się z prędkością powyżej 20 km/h;
 2. nieprzestrzegania poleceń pracowników hotelu;
 3. czynnego lub biernego stwarzania zagrożenia na terenie Parkingu;
 4. nieprzestrzegania ustawy - prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

§ 7.

Ochrona danych osobowych

 1. Park Hotel przetwarza dane osobowe Najemców w następujących celach:
 1. zdjęcia pojazdu (wraz z numerami rejestracyjnymi tego pojazdu, jego marką i modelem) – w celu dochodzenia zapłaty kwoty należnej Kary Umownej od tych Najemców, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu, w tym uzyskania z system LPR informacji na temat właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na Parkingu, oraz w celu obrony przed lub zapewniania skutecznej egzekucji roszczeń związanych z nieprzestrzeganiem przez Najemcę postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w tym w szczególności szkód przez niego wyrządzonych;
 2. imienia, nazwiska, firmy pod którą Najemca prowadzi działalność gospodarczą, adresu prowadzonej działalności oraz NIP – w celu dochowania obowiązków nałożonych na Hotel przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa podatkowego oraz bilansowego;
 3. imienia, nazwiska, adresu i numeru rejestracyjnego pojazdu osoby składającej reklamację – w celu rozpatrzenia reklamacji.
 1. Administratorem danych osobowych Najemcy wskazanych w ust. 1 jest Park Hotel Bydgoszcz
 2. Hotel przetwarza dane osobowe Najemców w następujących celach:
 1. imienia, nazwiska, firmy pod którą Najemca prowadzi działalność gospodarczą, adresu prowadzonej działalności oraz NIP – w celu dochowania obowiązków nałożonych na Hotel przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa podatkowego oraz bilansowego;
 1. Dane osobowe przetwarzane są w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych, wskazanych w ust. 1.
 2. Podanie danych osobowych, a co za tym idzie, ich przetwarzanie, jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów danego administratora w zakresie wskazanym powyżej.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sądy;
 2. podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Hotelu (tzw. procesorzy danych), w tym Zarządzającemu Systemem Parkingu;
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 2. Najemcy, którego dane są przetwarzane, przysługują:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw  wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy
  1. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Najemcy, oraz
  2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.
 1. Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres najmu, a po jego upływie jedynie w przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń, przez okres niezbędny w celu skutecznego przeprowadzenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że konieczność przechowywania danych przez inny okres wynika ze stosownych przepisów prawa (w szczególności, ale nie wyłącznie, z ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej) – wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.
 4. Pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, należy kierować do stosownego administratora:

§ 8.

Postępowanie Reklamacyjne i Odwoławcze.

 1. Reklamacje na wysokość lub zasadność opłat oraz jakość świadczonych usług można wnosić do Park Hotel Bydgoszcz:
 1. pisemnie na adres: Park Hotel Bydgoszcz ul. Wrocławska 3 85-211 Bydgoszcz;
 2. drogą elektroniczną na adres: recepcja@parkhotel.bydgoszcz.pl
  1. Aby usprawnić rozpatrzenie reklamacji, powinna ona zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, a także numer rejestracyjny pojazdu, opis przedmiotu reklamacji oraz kopię Wezwania, paragon kasowego, w zależności od przedmiotu reklamacji.
  2. Złożenie reklamacji nie wpływa w żaden sposób na możliwość skorzystania przez Najemcę ze wszystkich dostępnych mu środków prawnych, w tym rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny.

§ 9.

Egzekucja opłat lub kar.

 1. W przypadku nieuiszczenia Kary Umownej w terminie 14 dni od daty jej naliczenia w Wezwaniu, Park Hotelu po uprzednim doręczeniu Wezwania Ponownego ma prawo dochodzić zapłaty należności na drodze postępowania egzekucyjnego.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Najemca może zostać dodatkowo obciążony kosztami związanymi z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym oraz z pozyskaniem danych właściciela pojazdu.

 

 

REGULAMIN PARKINGU WEWNĘTRZNEGO PARK HOTELU

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu Park Hotelu, zwanego dalej „Parkingiem”. Ilekroć Regulamin mówi o „Nas” rozumiane powinno być to odpowiednio jako odniesienie do właściciela.

 1. Każda osoba przebywająca na Parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich ściśle przestrzegać.
 2. Parking jest czynny codziennie, 24/7. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla klientów hotelu.
 3. Parking nie jest strzeżony i nie jest monitorowany. Pozostawiając pojazd na Parkingu zawierają Państwo z Nami umowę najmu, natomiast Hotel nie ponosi odpowiedzialności sprawowanie pieczy nad Państwa pojazdem. Wyłącza się odpowiedzialność Hotelu z tytułu szkód komunikacyjnych oraz  parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za:
  1. żadne szkody wynikające z kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu z Państwa winy lub z winy jakichkolwiek osób trzecich, a także z powodu wypadku lub klęsk żywiołowych,
  2. żadne przedmioty pozostawione w pojeździe ani żadne wyposażenie pojazdu.
 2. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone jakimkolwiek osobom trzecim lub w mieniu Park Hotelu na terenie Parkingu.
 3. Możemy podjąć decyzję o okresowym zamknięciu Parkingu, ograniczeniu ilości dostępnych miejsc, zmianie jego przeznaczenia lub o zmianie jego godzin otwarcia.
 4. Na terenie Parkingu:
  1. istnieje strefa ruchu, obowiązują zasady ruchu drogowego i niezależnie od tych przepisów są Państwo zobowiązani przestrzegać wszelkich znaków umieszczonych na terenie Parkingu oraz wszelkich poleceń pracowników hotelu.
  2. zabrania się parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
  3. obowiązuje ograniczenie prędkości do 20km/h,
  4.  pojazd powinien zostać unieruchomiony po zaparkowaniu na wyznaczonym miejscu parkingowym, zapłon i światła powinny zostać wyłączone, okna, drzwi i bagażnik powinny zostać zamknięte; są Państwo zobowiązani wyłączyć wszelkie urządzenia radiowe w pojeździe,
  5. jeśli pojazd zaparkowany przez Państwa w niewłaściwy sposób blokuje ruch na Parkingu, jeśli zaparkują go Państwo poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi lub na miejscach parkingowych dla uprzywilejowanych/niepełnosprawnych bez plakietki dla uprzywilejowanych/niepełnosprawnych w widocznym miejscu za przednią szybą, Państwa pojazd może zostać odholowany na Państwa koszt.
 5. Na Parkingu zabrania się:
  1. pozostawiania osobom trzecim na Parkingu, o ile nie jest to związane z opuszczeniem Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub uzyskaniu dostępu do zaparkowanego pojazdu w celu opuszczenia Parkingu,
  2. spożywania alkoholu,
  3. palenia, (poza wyznaczonymi miejscami)
  4.  śmiecenia, czyszczenia, mycia i odkurzania pojazdów, parkowania pojazdów z nieszczelną instalacją, wymiany lub uzupełniania płynów, płynu chłodzącego, oleju, itp. w pojeździe,
  5. niszczenia jakiegokolwiek wyposażenia lub infrastruktury Parkingu będących własnością Hotelu
  6.  naprawiania, tankowania lub serwisowania jakiegokolwiek pojazdu,
  7. korzystania z otwartego ognia.

 

W przypadku wjazdu na parking wewnętrzy hotelu przez gości (których numery telefonu widnieją w systemie sterującym MobiPoint) – otwierają bramy dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu +48 22 439 08 60  lub klikają w odpowiedni przycisk w aplikacji smartfonowej.

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen