Reservierung online

28 Wrz 2023
29 Wrz 2023
schon aus 111 ZŁ/ Übernachtung
Verfügbarkeit prüfen

Regulamin

Regulamin Hotelowy

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

§2

 1. Życzenie przedłużenia doby poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

 1. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa i udzielenia jakichkolwiek świadczeń, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu bądź też dopuścił się popełnia przestępstwa na szkodę hotelu oraz zalega z płatnościami.
 4. Hotel może odmówić udzielania jakichkolwiek świadczeń Gościowi, który podczas pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, bądź też dopuścił się popełnia przestępstwa na szkodę hotelu. W takiej sytuacji Hotel ma prawo nakazać opuszczenie pokoju.

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 3. Profesjonalna i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 4. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 5. Sprawnym pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi
 1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 2. Budzenie o oznaczonej godzinie,
 3. Przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowywanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
 4. Przechowywanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

§6

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Każdorazowe wezwanie interwencji Patrolu Ochrony, Policji lub Straży Pożarnej zawinione i wywołane przez Gościa Hotelowego powoduje możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500zł.

§8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Na terenie całego hotelu, w tym przylegających parkingach i chodnikach obowiązuje zakaz używania materiałów niebezpiecznych (m.in. petardy, fajerwerki).

§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa.

W przypadku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§10

Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny najmu tego pokoju.

§11

W pomieszczeniach mieszkalnych zwanych pokojami jest całkowity zakaz palenia tytoniu, osoba która nie podporządkuje się ponosi karę pieniężną w kwocie 500zł.

§12

Wyróżnia się trzy formy płatności: gotówką, kartą lub przelewem. Przy wybraniu formy płatności przelewu Konieczny jest wypis z Krajowego Rejestru Sądowego firmy przesłany faksem lub drogą mailową oraz zlecenie z podpisem głównego księgowego.

 

Dyrekcja Hotelu

Życzymy miłego pobytu

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen